Společně do práce

Vytvořeno: 9.4.2013
V dubnu 2013 startuje nový projekt, který nám bude pomáhat hledat práci a zaměstnavatelům vhodného zaměstnance.

Projekt Společně do práce, Znojmo

Projekt Společně do práce je novým projektem organizace Liga vozíčkářů, který startuje v dubnu 2013. Své služby bude nabízet po dobu následujících dvou let v Jihomoravském kraji, konkrétně ve Znojmě na adrese: Pontassievská 1, 669 02 Znojmo (prostory České spořitelny, 3. patro).

Projekt Společně do práce:

 • Lidem se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním onemocněním čicivilizačními nemocemi), kteří žijí v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině.
 • Zaměstnavatelům z Jihomoravského kraje a Vysočiny, kteří mají zájem zaměstnat pracovníky se zdravotním postižením.

Hlavní náplň činnosti:

 • Podpora lidí se zdravotním postižením při hledání zaměstnání a zprostředkování kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem.
 • Pomoc zaměstnavatelům s výběrem vhodného pracovníka na stávající nebo nové místo, poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pomoc při orientaci v oblasti příspěvků pro zaměstnavatele.

Veškeré služby projektu jsou BEZPLATNÉ.

Aktivity nabízené klientům projektu Společně do práce:

1) Individuální poradenství (konzultace) podporující motivaci a aktivizaci osob se zdravotním postižením

2) Kariérové poradenství a mapování pracovního potenciálu

3) Podpora tvorby nových pracovních míst a zprostředkování zaměstnání na stávajících pracovních místech

4) Proplácení nákladů na veřejnou a osobní dopravu, kterou klienti využijí při cestování na aktivity projektu

5) Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače

6) Rekvalifikační kurz Obsluha PC pro pokročilé

7) Kurz Komunikace se zaměstnavatelem

8) Kurz Znám pracovně právní minimum

9) Pracovní asistence

10) Bilanční a pracovní diagnostika

Aktivity projektu jsou realizovány pracovním konzultantem, lektory jednotlivých kurzů a psychologem (bilanční a pracovní diagnostika).

Popis jednotlivých aktivit projektu:

1) Individuální poradenství (konzultace) Jedná se o pravidelná setkání (nejčastěji 1x týdně) s pracovníkem projektu, jejichž náplní jekonkrétní podpora klienta v oblastech týkajících se hledání zaměstnání. Náplní konzultací může být např.:

 • pomoc při orientaci na pracovním trhu a v nabídce volných pracovních míst
 • pomoc při sestavení životopisu a motivačního dopisu
 • pomoc při komunikaci a jednání se zaměstnavatelem (písemně, telefonicky)
 • příprava na pracovní pohovor se zaměstnavatelem
 • pomoc při orientaci v pracovněprávních záležitostech (pracovní smlouva, pracovníneschopnost, dovolená, povinnosti k zaměstnavateli, úřadům a další)
 • informace o příspěvcích pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají OZP
 • pomoc při jednání na úřadech, atd.

2) Kariérové poradenství a mapování pracovního potenciálu

Cílem aktivity je definovat u klienta pracovní potenciál, který může uplatnit na trhu práce aidentifikovat a identifikovat oblasti, které je nutné dále rozvíjet, a to vzhledem k jeho současným dovednostem a zdravotnímu stavu. Klient si může pomocí této aktivity ujasnit své silné a slabé stránky, získat představu o vhodném pracovním uplatnění a o možnostech dalšího vzdělávání.

3) Podpora tvorby nových pracovních míst a Zprostředkování zaměstnání na stávajících pracovních místech

Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 pracovníků má ze zákona povinnost zaměstnat osobu se zdravotním postižením, odebrat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů zaměstnávající OZP nebo odvést povinný podíl do státního rozpočtu. Náš projekt nabízí podporu zaměstnavatelům při plnění této povinnosti zaměstnáním osoby se zdravotním postižením.

Zároveň klient může díky této aktivitě získat pracovní místo.

Zaměstnavatelům nabízíme:

 • čerpání příspěvku na mzdu nového zaměstnance se zdravotním postižením po dobu prvních 6 měsíců,
 • informace o zaměstnávání OZP (daňové zvýhodnění, snížení mzdových nákladů,příspěvky),
 • pomoc při vyřizování formalit souvisejících se zaměstnáváním OZP,
 • zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad našich klientů,
 • spolupráci při vytváření vhodného pracovního místa s ohledem na schopnosti a dovednosti pracovníka

4) Proplácení nákladů na veřejnou a osobní dopravu

Klientům budou propláceny náklady spojené s veřejnou a osobní dopravou při cestách na aktivity projektu.

5) Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače

Účastníci kurzu se seznámí s počítačem a jeho příslušenstvím, naučí se pracovat s operačním systémem MS Windows, psát texty v programu Word (využitelné pro sestavení životopisu a motivačního dopisu), získají základní znalosti o programu Excel (tvorba jednoduchých tabulek a práce s nimi), naučí se pracovat s internetem (vyhledávání nabídek práce na pracovních portálech a informací o zaměstnavatelích), odesílat elektronickou poštu (odesílání životopisu, komunikace se zaměstnavatelem) a mnohé další. Tento kurz je rekvalifikační. Po ukončení kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení o jeho absolvování.

6) Rekvalifikační kurz Obsluha PC pro pokročilé

Tento kurz je souborem základních a pokročilých dovedností. Absolvent kurzu se dokáže
zorientovat v operačním systému MS Windows, zvládá pokročilejší práci v MS Word (vložit záhlaví a zápatí, obrázky a komentáře do textu) a MS Excel (orientace v síti buněk, dokáže buňky vyplnit, umí podmíněně formátovat, vytvořit graf, vkládat funkční vzorce a komentáře do buněk), na internetu umí použít pokročilé vyhledávání, zvládá poslat e-mail s přílohou,tisknout z internetu, umí se orientovat ve své e-mailové schránce. Tento kurz je také rekvalifikační. Po ukončení kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

7) Kurz Komunikace se zaměstnavatelem

Účastníci kurzu se seznámí s druhy komunikace, zásadami efektivní komunikace, pozornost bude věnována zpracování životopisu, motivačního dopisu, průběhu výběrového řízení, často kladeným otázkám na pohovoru, vyjednávání před nástupem do práce, komunikaci ponástupu do zaměstnání s nadřízenými a kolegy. Získané dovednosti budou klientům projektu sloužit především k hledání a získání zaměstnání, ale rovněž je budou moci uplatnit u budoucího zaměstnavatele.

8) Kurz Znám pracovně právní minimum

Kurz "Znám pracovněprávní minimum" je určen zájemcům, kteří chtějí získat základní informace z pracovněprávní legislativy. Obsah kurzu je zaměřen na vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které vznikají při uzavření pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Náplň kurzu budou tvořit tyto oblasti:
- druhy, vznik, průběh a ukončení pracovního poměru,
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
- pracovní smlouva a její náležitosti,
- pracovní doba, mzdy a mzdová ujednání,
- zaměstnávání OZP (souběh invalidního důchodu a výdělečné činnosti),
- příspěvky a výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP.

Cílem kurzu je rozvíjet klienty projektu ve znalosti pracovněprávní legislativy a tím podpořit jejich možnost získat zaměstnání a vyjednat si odpovídající pracovní podmínky, či zaměstnavatele informovat o výhodách a příspěvcích při zaměstnání osob se zdravotním postižením.

9) Pracovní asistence a poradenství

Klientům bude nabídnuta pracovní asistence i individuální konzultace zaměřující se napřípadné problémy na pracovišti, vztahy s kolegy a nadřízenými, pracovněprávní poradenství apod.
Cílem aktivity je podpořit udržení zaměstnání klienty projektu a prostřednictvím spolupráce s klientem i zaměstnavatelem předcházet problémovým situacím či je při jejich vzniku řešit takovým způsobem, který podpoří klientovo setrvání na získaném pracovním místě.
Konzultant může uživatele služeb zaškolovat v jednotlivých činnostech dle požadavků zaměstnavatele a s orientací na pracovišti. Cílem pracovní asistence je předcházení a řešení problémů tak, aby zaměstnavatel nemusel zaměstnanci se zdravotním postižením věnovat větší pozornost než ostatním zaměstnancům.
Pracovní asistence vychází z individuálních potřeb klienta. Konzultant nevykonává napracovišti práci za zaměstnance, jeho úkolem zde je mu pomoci co nejlépe si práci zorganizovat a působit jako podpora v neznámém prostředí, zejména v případě nenadálých situací. Jeho podpora může spočívat i při dopravě klienta do zaměstnání a zpět, pokud to stupeň klientova zdravotního postižení vyžaduje.

10) Bilanční a pracovní diagnostika

Bilanční diagnostika je poradenský proces, který směřuje k optimálnímu využití potenciálu člověka při jeho uplatnění na trhu práce. Jedná se o proces, při kterém se psycholog snaží zjistit co nejvhodnější využití schopností, dovedností, zájmů a motivace pracovníka pro jeho začlenění do pracovních aktivit. Pracovní diagnostika řeší u klienta především schopnost a míru vnímání (zrakové a sluchové orientace v prostoru, na ploše a v čase), dovednosti (hrubá a jemná motorika), vlastnosti osobnosti (sebepojetí, sebedůvěra, nasazení, osobní tempo, výdrž, stálost výkonu, chybovost), rozumové nadání, řečové dovednosti, paměť, pozornost, pracovní motivaci.

Veškeré poradenství a služby v rámci našeho projektu poskytujeme ZDARMA. Klient není povinen se účastnit všech aktivit, výběr záleží na jeho zájmu.

Na koho se můžete obrátit:

Koordinátorka projektu: Bc. Michaela Kubešová
mobil: +420 725 468 835
e-mail: michaela.kubesova@ligavozic.cz

Pracovní konzultantka projektu:

Bc. Eliška Přibylová
mobil: +420 725 933 427
e-mail: eliska.pribylova@ligavozic.cz
adresa kanceláře: Pontassievská 1, 669 02 Znojmo, 3. patro, kancelář č. 307

TOPlist
Copyright © 2012 - 2023, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.