Sociální prevence

Služby sociální prevence

Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace


Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Domy na půli cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Kontaktní centra jsou vstupní branou do sítě služeb, které pomáhají zlepšit sociální, zdravotní a psychický stav uživatelů drog. Programy K- center se snaží dosáhnout takového kontaktu s uživateli, který by umožnil ovlivnit jejich chování směrem k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog a ke změně životního stylu. Kontaktní centra přispívají svými programy i k ochraně většinové společnosti před šířením viru HIV, hepatitidy a dalších infekcí.

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Služba zajišťuje ubytování, stravu, pomoc s vyřizováním a obstaráváním osobních záležitostí a pomáhá stabilizovat jejich fyzický, psychický a emocionální stav, posiluje jejich sebedůvěru a schopnost hodnotit situaci, ve které se nalézají, s patřičným nadhledem.

Intervenční centra na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

Nízkoprahová denní centra poskytují stravu, umožní hygienu, pomohou s vyřízením osobních záležitostí osobám bez přístřeší.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci. Poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 11 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Noclehárny poskytují pomoc osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby. Služba pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Rodinám nabízí podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vede je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností uživatelů jim pomáhá dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Základ služby tvoří především terénní sociální práce. Pracovníci služby pracují s rodinami a dětmi v jejich přirozeném domácím prostředí. Činnost je založena na nácviku chování směřujícího k řešení problému v rodině, na nabízení možností řešení situací, na obnovení vlastních kompetencí rodiny řídit svůj život společensky přijatelným způsobem.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba se poskytuje na základě zájmu samotné osoby. V rámci této služby je nabízeno využití volného času formou společenských her, rehabilitačního cvičení v zájmu uchování soběstačnosti, pomoc při vytváření společenských a sociálních kontaktů apod. Služba je poskytována bez úhrady.

Sociálně terapeutické dílny jsou služby pro osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení nemohou pracovat v běžném zaměstnání ani v chráněné dílně. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora těchto osob zaměřená na zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností. Základem je sociálně pracovní terapie (léčba pracovními a společenskými činnostmi). Do sociálně terapeutické dílny tyto osoby pravidelně docházejí (není to pobytová služba).
V dílně klienti mohou tvořit, což jim pomáhá nemyslet na své problémy a získávají nové dovednosti. Mohou se účastnit vzdělávacích činností, skupinových programů, učí se postarat se o sebe a svou domácnost, ale také jednání na úřadech apod. Všechny činnosti probíhají podle individuálních potřeb našich uživatelů a v individuálním tempu.

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostřed-kování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba je bezplatná, uživatelé mají právo zůstat v anonymitě.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný živit nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Cílem je dosažení a nalezení vhodného pracovního uplatnění. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.